Ykdysadyýet fakultet

Habarlaşmak üçin

Adres:246019, Belarusiýa Respublikasy, Gomel şäheri, Sowedskaýa köçesi 104, otag 3-24

Telefon:+375-232-51-01-23

E-mail:econfac@gsu.by

Fakultetiň saýty: http//economic.gsu.by/

Dekan

Kostenko

Andreý Konstantinowiç

Ykdysadyýet ylymlarynyň kandidaty, dosent.

Kafedralar

Kafedra maliýe we kredit

Kafedra ykdysadyýet teoriýasy we dünýä ykdysadyýeti

Kaferda buhgalteriýa hasabaty,barlag we analiz hojalykçylyk işi.

Kafedra ykdysadyýet we dolandyryş

Taryhy güwänama

Fakultetiň taryhy 1969-njy ýylda başlanýar, haçanda mehaniki-matematiki fakultetiniň çäginde “Zähmetiň ykdysadyýeti” ugruna üns berlende.

http://old.gsu.by/depts/img/ecn1/jpg

Kabul ediş başlandan bäri 1969-njy ýylda dinamiki ösüşe eýe boldy hem-de gündizki okaýan talyplaryň sany 870 we gaýybana okaýanlaryňky bolsa 800 ýetdi. Bu ösüşe eýe bolmagynyň sebäbi, Belarus Respublikasynyň içinde ýeketäk fakultetdi, hünärmenleri zähmet ykdysadyýetine, inžener-ykdysadyýetçilere taýýarlaýan hem-de mugallymlaryň we işgärleriň, talyplaryň hemme ugur boýunça jemgiýetçilik we sport işleridir.

Fakultetiň işini guramakda esasy roly oýnan, ykdysadyýet ylymlarynyň kandidaty Igor Pawlowiç Transewskiý, fakulteta 18 ýyldan gowrak baştutanlyk eden adam.

Ýaňy-ýaňy fakultetiň aýa galyp başlan wagty kafedralaryň we fakultet maslahatynyň ýoklygynda hem-de okuw-espablarynyň bazasynyň ýoklugynda-da ilkinji dekan mugallymlar kollektiwini we talyplary birikderipmäni başardy hem-de ylmy we terbiýeçilik işlerini esaslandyrdy.

1983-nji ýylda fakultetiň dekanlygyna professor Wladimir Denisowiç Araşenko saýlanyndy.

1991-nji ýylda fakulteti ýolbaşçylyk etdi dosent Tamara Wasilýewna Karpeý.Onuň ýolbaşçylygynda fakultet bazar ykdysadyýeti görä uýgunlaşdy hem-de täze ýöriteleşdirilen hünärler döredildi. T.W.Karpeý uniwersitetiň halkara işleriniň ösmegine uly goşant goşdy hem-de Franko-belarus dolandyryş institutynyň döredilmegine gatnaşdy, ondan daşary “Bileleşen bilim merkeziniň döremegi – Uniwersitet integrasiýasy-proýektiniň durmuşa geçirişine gatnaşdy.http://old.gsu.by/depts/img/ecn2.jpg

2004-nji ýylda dosent Wladislaw Aleksandrowiç Şepow fakultetiň dekany bolýar. Soňra 2012-nji ýylda W.a.Şepow Halkara Belarus Respublikasynyň ýygnagy palatasyna saýlanandygy sebäpli wezipeden gidýär.

2012-nji ýyldan bäri häzire çenli dosent Andreý Konstantinowiç Kostenko baştutanlyk edýär.

Fakultetiň döredilen wagtyndan bäri bärden 8,5 müňden gowrak ýokary derejeli ykdysadyýet profelli hünärmenleri üstünlikli häzirki wagtda bolsa olar Belarus Respublikasynda ykdysadyýetiň ösmegine örän uly rola eýedir.

Fakultet häzirki wagytda.

Skorina adyndaky GGU-nyň ykdysadyýet fakulteti. Belarus Respublikasynda gadymy fakultetleriň biri bolup, ol ýokary derejeli ykdysadyýet profilli hünärmenleri taýýarlaýan fakultetlaryň biridir.

Taýýarlaýyş 6 hünär boýunça bir basgançakda geçirilýär.

http://old.gsu.by/depts/img/ecn3.jpg

Fakultetda bilim almak üçin hemme şertler we ussat meseleler döredilen. Talyplar üçin bolsa häzirki döwür tehniki enjamlary bilen hem-de täze programmalar bilen üpjün edilen üç sany kompýuter otagy ullanylmaga berilen. Okuw materiýallary bilen talyplary tanyşdyrmak üçin multimediýa enjamlary ullanylýar.

Fakultet ykdysadyýet bank we döwlet dolandyryş işleriniň agzalary bilen işjeň ozara aragatnaşyk saklaýar, bu bolsa talyplaryň terjibeçilik işleriniň geçmegine we geljekde gowy-gowy wezipelere eýe bolmaga ýardam berýär.

Fakultetda öz ugruň boýunça magistratura we asperanturany okamaga mümkinçilik berilýär:

— Ykdysadyýet we halk hojalygy dolandyryş

— Finans hem-de nagt pul aýlanma we kredit

— Buhgalter hasabaty we statistika

— Ykdysadyýet teoriýasy

— Matematiki we gurallar usuly ykdysadyýet

Şu gün bolsa uniwersitetimiz köp halkly talyp maşgala.

Fakultetimizde 80-den gowrak daşary-ýurt talyplar okaýar, olar Russiýadan, Ukrainadan, Hytaýdan, Türkmenistandan, Bangladeş we beýleki döwletlerden.

Talyplaryň ylym almagyna has uly üns berilýär. Biziň talyplarymyz birnäçe halkara bäsleşikleriň ýeňijesi hem-de birnäçe laureata eýedirler we Belarus Respublikasynyň Prezident fondyndan hem uly baýraga eýedir.

Biziň fakultetimizde 600-den gowrak talyp okaýar.

Hünärler

1-25 01 03 Dünýä ykdysadyýet

1-25 01 04 Finans we kredit

1-25 01 07 Ykdysadyýet we dolandyryş

1-25 01 08 Buhgalter hasabaty, analiz we audit

1-25 01 08 01 Buhgalter hasabaty, analiz we bank audity

1-25 01 08 02 Buhgalter hasabaty, analiz we býudžet guramalaryndaky audit

1-25 01 08 03 Buhgalter hasabaty, analiz we komersiýa we komersiýa däl guramalaryndaky audit

1-25 01 10 Komersiýa işi

1-26      1 01 Döwlet dolandyryş

Kär alma:

-Dünýä ekonomika 1-25 01 03 Dolandyryş daşary ykdysadyýet iş

Daşary söwda we komersiýa işi

— Finans we kredit 1-25 01 04 Finans. Bank işi

— Ykdysadyýet we dolandyryş kärhanasy 1-25 01 07 Ykdysadyýet zähmeti. Ykdysadyýet we hojalyk işiniň hukuk üpjin edilmegi.

— Buhgalteriýa hasabaty, analiz we audit (iberme boýunça) 1-25 01 08

— Buhgalteriýa hasabaty, analiz we audit banklarda 1-25 01 08 01

— Buhgalteriýa hasabaty, analiz we audit komersiýa we komersiýa däl guramalarynda 1-25

01 08 03 Buhgalteriýa hasabaty, analiz we audit daşary ykdysadyýet işi

-Komersiýa işi 1-25 01 10 Komersiýa işi daşary ykdysadyýet bazarynda

— Döwlet dolandyryş 1-26 01 01

Ylymy ibermeler

70-nji ýyllarda fakultetda ylmy-pedagogiki ykdysadyýet teoriýasy we ykdysadyýetiň ylmy metody hem-de ykdysadyýetiň öwrenişiň taryhyny jemleýän mekdep açyldy we ösýär, bu mekdep professor Nauçitel M.W. tarapyndan açylýar.

Professor Mihail Weniaminowiç Nauçitel 1971-nji ýylda Gomeliň döwlet uniwersitetiniň syýasy ykdysadyýet kafedrasyna çagyrylýar. Dekabr aýynyň 1971-nji ýylyndan 1990-nji ýyllar aralygy ylymy işiniň prorektory, syýasy ykdysadyýet kafedrasynyň we ykdysadyýet teoriýasynyň professory bolup işleýär.

Onuň ýolbaşçylygynda 27 kandidat we ylmy doktory taýýarlaýar.

200-den gowrak ylmy işleri we 20 sany monografiýalar çap edilýär.

“Ykdysadyýet ylymyny öwreniş” kitabynyň redaktory biri hökümünde 1986-njy ýylda SSSR WDNH Diplomy bilen sylaglanýar.

Esasy ylmy derňemeleriň ibermeleri:

ХХ asyrlarda ykdysadyýet teoriýasynyň ýüze çykmagy (tejribe ylymynyň ewolýusiýasy, esasy ibermeler we mekdepler, olaryň konsepsiýasy we doktrinasy).

Jemgyýetçilik ykdysadyýet sistemalarynda transformasion proseslarynyň yzarlaýyşynyň konseptual ýakynlaşmasy; institusional gurluşyny formerleme.

Häzirki günde esasy daýanma okuw tematikasyndan daşary geçirilýän ykdysady geçiş esasynda döredilen ykdysady transformasiýasy bilen baglanşykly, döwrebaplaşdyrylan postindustrial modelleriň gözleginiň has ösmegidir.

Fakultetiň her bir kafedrasy öz derslerinden daşary başga-da ylmy yzarlamalary geçirýäler. Mundan daşary yzarlamalaryň sferasyna konseptual modellaryň ösmegine hem-de belli-belli meseleleriň çözülmegine hem seredilýär.

Esasy ylmy gyzyklamalarda häzirki wagtda: ykdysadyýetiň täzeliklerende halkara ykdysadyýet bilen aragatnaşyk, ykdysady integrasiýasy we inwestisiýasy, telekeçiligiň ösmegine has-da uly üns berilýär.